Bestuur regio Leuven

  • Voorzitter: Philip Vervloesem E-mail
  • Secretaris: Alain Verschaeren E-mail
  • Penningmeester: Bart De Geeter E-mail
  • Bestuurslid: Suzy Wouters E-mail
  • Fractieleider Provincieraad: Willy Smout E-mail